کتاب-Atlas of Fine Needle Aspiration Cytology

<<کتاب Atlas of Fine Needle Aspiration Cytology>>

نسخه دوم این کتاب بروز شده و تمامی زمینه های تشخیصی را که تا به امروز در FNAC استفاده می شود توضیح داده است. فرمت هر فصل شامل:

* معیارهای تشخیصی با تاکید بر تشخیص افتراقی

* مشکلات تشخیصی

* یافته های مربوط به روش های جانبی را توضیح می دهد.

* بحث های معتبر دیدگاه های بین المللی پذیرفته شده را منعکس می کند.

* تعامل سیتولوژی یا سیتوپاتولوژیست با سایر متخصصان (رادیولوژیست، انکولوژی و جراحان) را در کل کتاب و مطالب آن بیان می کند.

 

این کتاب با کمک کارشناسات در زمینه های بین المللی در زمینه گسترش علوم پزشکی و FNAC فعالیت شده است.

 

پزشکانی که می توانند از کتاب Atlas of Fine Needle Aspiration Cytology استفاده کنند:

- نسخه دوم راهنمای جامع و به روز شده برای FNAC برای آسیب شناسان

- سیتوپاتولوژی

- رادیولوژیست

- انکولوژی

-جراحان

-پزشکانی که درگیر تشخیص بیماری می باشند که در درمان بیماران suspicious mass lesions می باشند.

 

مشخصات عمومی کتاب Atlas of Fine Needle Aspiration Cytology:

نویسنده و ادیتور: Henryk A. Domanski

سال چاپ: 2019

ناشر: اشپرینگل

شماره DOI: 978-3-319-76980-6

شماره ISBN: 978-3-319-76979-0

تعداد صفحات: 709 صفحه

 

برای تهیه کتاب Atlas of Fine Needle Aspiration Cytology به صورت pdf :

با متخصصین نامی پارس تماس بگیرید تا برای شما ارسال شود. و یا لینک pdf کتاب برای شما ارسال می شود.

-پزشکی- کتاب