تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1398

تمامی آزمون های علوم پزشکی سال 1398 به شرح زیر می باشد:

1.آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در تاریخ 22.1.1398

2.آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE در تاریخ 29.1.1398

3.آزمون صالحیت بالینی پزشکی عمومی در تاریخ 5.2.1398

4.آزمون کتبی پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه ها در تاریخ 5.2.1398

5.آزمون دکترای تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت ،دندانپزشکی و داروسازی در تاریخ 12.2.1398

6.آزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی الکترونیک در تاریخ 23.3.1398

7.آزمون ارشد کارشناسی در تاریخ 30.3.1398

8.آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی در تاریخ 6.4.1398

9.آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی در تاریخ 6.4.1398

10.آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی در تاریخ 20.4.1398

11.آزمون تکمیلی علوم آزمایشگاهی در تاریخ 27.4.1398

12.آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور 1 در تاریخ 10.5.1398

13.آزمون ملی دندانپزشکی 1 در تاریخ 10.5.1398

14.آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور در تاریخ 10.5.1398

15.آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE در تاریخ 17.5.1398

16.آزمون صالحیت بالینی پزشکی عمومی در تاریخ 24.5.1398

17.آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی در تاریخ 4.6.1398

18.آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی در تاریخ 7.6.1398

19.آزمون پیش کارورزی و علوم پایه در تاریخ 14.6.1398

20.آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت در تاریخ 18.7.1398

21.آزمون صالحیت بالینی پزشکی عمومی در تاریخ 16.8.1398

22.آزمون  پیش کارورزی الکترونیک در تاریخ 7.9.1398

23.آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت در تاریخ 14.9.1398

24.آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور 2 در تاریخ 5.10.1398

25.آزمون ملی دندانپزشکی 2 در تاریخ 5.10.1398

26.آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت در تاریخ 26.10.1398

27.آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی در تاریخ 3.11.1398

28.آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی در تاریخ 3.11.1398

29.آزمون صالحیت بالینی پزشکی عمومی در تاریخ 10.11.1398

30.آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی در تاریخ 1.12.1398

31.آزمون اولین دوره آزمون جامع رشته داروسازی در تاریخ 8.12.1398

32.آزمون پیش کارورزی و علوم پایه در تاریخ 8.12.1398

33.آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت در تاریخ 15.12.1398

نامی پارس

اخبار پیشنهادی